STIFTELSEN ÅFORSK OCH GDPR

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, har kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara någon som har eller avser att ingå en avtalsrelation med Stiftelsen ÅForsk, såsom sökande av resestipendium eller forskningsanslag. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter och innehåller bland annat regler över hur behandling av personuppgifter får gå till. Den innehåller också regler om till exempel rätten till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandlingar av personuppgifter.

Mycket i Dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Ett viktigt led i det förbättrade skyddet för enskilda är att det ställs högre krav på personuppgiftsansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till registrerade.

Insamling av personuppgifter

ÅForsk behandlar de personuppgifter som lämnas med ansökan och/eller avtal som registreras i övrigt i samband med administration av din ansökan på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet.

Förberedelse och administration av avtal

Det huvudsakliga ändamålet med ÅForsks behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de personuppgifter som krävs inför ett eventuellt ingående av ett avtal samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att du tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna söka resestipendium eller forskningsanslag från ÅForsk.

Behandling av Tredjelandsöverföring

Vi kommer inte att dela information om dig med tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter som ÅForsk har om dig. En nyhet är att en begäran om sådan information inte bara kan göras skriftligen med vanligt brev utan även kan göras elektroniskt. ÅForsk kommer endast skicka svar skriftligen och till den adress som du är folkbokförd på

Rätt till rättelse

Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du ska även kunna komplettera uppgifter om dessa är ofullständiga.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in

Tider under vilka personuppgifter sparas

ÅForsk sparar endast personuppgifter så länge det finns ett avtalsförhållande mellan dig och ÅForsk och/eller ÅForsk har behov för att kunna genomföra sin verksamhet.

För mer information eller frågor, kontakta oss via mail

info@AForsk.com: